• Search

Όροι Χρήσης

Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου karchilaki.com γίνεται υπό τον όρο της ανεπιφύλακτης συμφωνίας και συμμόρφωσης προς τους κατωτέρω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης του karchilaki.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση των ηλεκτρονικών μας σελίδων. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει σε χρήση των ηλεκτρονικών μας σελίδων τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη συμφωνία του και η υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τους όρους αυτούς. Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, γενικώς κάθε είδους αρχείων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του karchilaki.com και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι περιλαμβάνουν «δεσμούς» (hyperlinks) προς το karchilaki.com να αναγράφουν αποκλειστικά τον τίτλο (επικεφαλίδα) του θέματος, είδησης ή αρχείου στο οποίο παραπέμπουν.

Η ανάρτηση στο διαδικτυακό μας τόπο έργων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων που αποτελούν αντικείμενο βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, γίνεται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης και χωρίς καμία πρόθεση προσβολής των σχετικών δικαιωμάτων. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα απομακρύνονται άμεσα από το karchilaki.com.

Περιορισμοί ευθύνης

Το karchilaki.com καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο των θεμάτων και πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτό να χαρακτηρίζεται από ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα και επικαιρότητα. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δεσμεύεται ή εγγυάται για το περιεχόμενο και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται (ούτε σε περίπτωση αμέλειας) για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) προκύψει στους επισκέπτες/χρήστες από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου ή τυχόν αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν. Καμμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίνεται ή υποννοείται για το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, το οποίο παρέχεται «ως έχει», για την αδιάκοπη λειτουργία αυτού, χωρίς λάθη και τεχνικές δυσκολίες, ή ότι τα λάθη αυτά θα διορθώνονται, ακόμη και για την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό μας τόπο είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του karchilaki.com δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να ενεργήσουν σύμφωνα με την ιδιωτική τους βούληση, και κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Προβολή διαφημιστικού υλικού

Το karchilaki.com δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα τυχόν διαφημιστικού που προβάλλεται στον διαδικτυακό μας τόπο, πέραν των περιπτώσεων στις οποίες προκύπτει κατάφορη προσβολή εννόμων δικαιωμάτων, η οποία ευκόλως γίνεται αντιληπτή από τον μέσο συνετό πολίτη.

Ομοίως, η προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο από τον διαδικτυακό μας τόπο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή ή οποιασδήποτε μορφής παρότρυνση για χρήση του διαφημιζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, και ως εκ τούτου το karchilaki.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια του διαφημιστικού υλικού ή παράβασης οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας από το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού.

«Δεσμοί» (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Τυχόν παραπομπή του karchilaki.com σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Αυτονόητο είναι ότι το karchilaki.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη λειτουργία και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν συνάγεται ότι το karchilaki.com εγκρίνει ή αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων.

Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του karchilaki.com να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία (newsletters) μόνον εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και εφόσον συμπληρώσουν μία σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία. Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δέσμευση του karchilaki.com για την αποστολή των σχετικών ενημερωτικών δελτίων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης, η αποστολή των ενημερωτικών δελτίων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς τους παραλήπτες.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από χρήστες

Οι χρήστες του karchilaki.com έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό μας τόπο δικό τους περιεχόμενο ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Το karchilaki.com διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να εμποδίζει τη δημοσίευση του περιεχομένου που έχει υποβληθεί από τους χρήστες, η οποία σε κάθε περίπτωση παραμένει στη διακριτική του ευχέρεια, ή να διαγράφει εκ των υστέρων περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί. Διατηρεί ιδίως το δικαίωμα να εμποδίζει τη δημοσίευση ή να προβαίνει στη διαγραφή περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, εκβιαστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή περιεχομένου που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή προσωπικά δεδομένα προσώπων ή προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Το περιεχόμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση παραμένει ιδιοκτησία του χρήστη, ο οποίος όμως παραχωρεί στο karchilaki.com το δικαίωμα της απεριόριστης και άνευ αμοιβής ή οποιουδήποτε αντιτίμου χρήσης, προβολής, αναπαραγωγής, προσαρμογής και εκμετάλλευσης του περιεχομένου.

Το karchilaki.com διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται για δημοσίευση από τους χρήστες, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι παραμένουν οι χρήστες που το υπέβαλλαν. Ως εκ τούτου το karchilaki.com δε φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν προκύψει σε άλλους επισκέπτες/χρήστες του karchilaki.com ή σε τρίτους από τη δημοσίευση περιεχομένου και γενικότερα κάθε ενέργεια χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου.

Ο χρήστης που υποβάλλει περιεχόμενο για δημοσίευση δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:

  1. Συμμορφώνεται πλήρως προς τους παρόντες όρους χρήσης.
  2. Το περιεχόμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση δεν παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή προσωπικά δεδομένα προσώπων και δεν προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  3. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του karchilaki.com υποχρεωθούν σε καταβολή οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης, αστικής ή διοικητικής φύσεως, εξ αφορμής της δημοσίευσης του περιεχομένου που υποβλήθηκε από τον χρήστη, αυτός ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της καταβολής της αποζημίωσης ή/και κάθε άλλης δαπάνης.

Λοιποί όροι

Το karchilaki.com διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή ενημέρωση. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έλαβαν γνώση των όποιων αλλαγών και συμφωνούν ανεπιφύλακτα.

Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Μαρία Καρχιλάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο, εκεί έκανε και το μεταπτυχιακό της στην Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων. Η πολυετής τηλεοπτική της παρουσία της έχει συνδεθεί με τις, επί δύο δεκαετίες, πολεμικές της ανταποκρίσεις από τη συχνότητα του MEGA. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με το CNN Greece και παλαιότερα με την ΕΡΑ4. Η επιχείρηση τής οικογένειάς της, η Triantafyllidis Beach Arena, απορροφά τον περισσότερο απ' τον χρόνο της, προσπαθεί, όμως, να ξεκλέβει λίγο για να παρουσιάζει στα Dispatches ιστορίες που βρίσκει ενδιαφέρουσες.